Errors HTTP

Hi ha diferents tipus d’errors a l’hora de navegar per Internet amb el protocol HTTP. Per exemple, un dels més comuns és l’error 404, que es dóna quan no es troba la pàgina sol·licitada dins del servidor.
Cada tipus d’error té un número diferent, però si el número (de tres xifres) comença per 4 l’error és per culpa de l’usuari, i si comença per 5 l’error és culpa del servidor:

·400:
La petició és incorrecta (quan l’usuari demana quelcom incorrectament o hi ha problemes de connexió)
· 401:
No autoritzat (quan l’usuari demana quelcom al que no en té autorització per accedir-hi)
· 402:
Pagament (es necessita pagar per accedir-hi)
· 403:
Prohibit (l’usuari està intentant accedir repetitivament a un contingut del qual no en té autorització)
· 404:
No es troba (quan el contingut que es demana no es troba en el servidor)
· 405:
Mètode prohibit (quan l’usuari intenta quelcom amb el servidor però aquest ho rebutja)
· 406:
Mètode no acceptat (semblant al 405 però en aquest cas és quan el client intenta fer-ho per un mètode diferent al primer)
· 407:
Es requereix autorització del proxy (quan el sistema de sguretat proxy no permet a l’usuari fer quelcom)
· 408:
Es requereix autorització del proxy (quan el sistema de sguretat proxy no permet a l’usuari fer quelcom)
· 409:
Ha expirat el temps (quan l’usuari porta motla estona intentant accedir a un fitxer o pàgina i s’ha superat el límit de temps d’espera)
· 410:
Contingut inexistent (quan l’usuari intenta accedir a un fitxer o pàgina que ja no es troba en el servidor)
· 411:
Dades insuficients (quan es necessiten més dades per a processar la petició)
· 412:
Insuficients condicions (quan l’usuari intenta accedir a un fitxer o pàgina però no té les condicions necessaries)
· 413:
PEtició massa gran (quan l’usuari fa una peticó massa gran i el servidor no pot processar-la)
· 414:
URL massa llarga (quan l’usuari intenta accedir a una URL massa gran per ser entesa pel servidor)
· 415:
Medi no suportat (quan l’usuari sol·licita un tipus de fitxer o pàgina que el servidor no està capacitat per entregar-lo)
· 500:
Error intern del servidor (quan el servidor té un error intern que no té res a veure amb l’usuari)
· 501:
Funció no implementada (quan el servidor desconeix una petició que li fa l’usuari i no sap processar-la)
· 502:
Error de gateway (quan l’usuari intenta accedir a un contingut del servidor per un lloc incorrecte)
· 503:
Servei temporalment no disponible (quan el servidor no pot processar la petició perquè està saturat o està en mòde de manteniment)
· 507:
Capacitat insuficient (quan el servidor no té suficient capacitat per a processar la petició de l’usuari)
· 509:
Ha excedit el límit d’amplada de la banda (quan el servidor, intentant processar una petició, supera el límit d’ample de banda que té establert)

Thanks! You've already liked this
No comments